မဇၩိမ ေသာ့လႈပ္ရွားမႈအတြက္ ေရးတဲ့စာ

လြတ္လပ္ေသာ မီဒီယာအတြက္ ေသာ့တေခ်ာင္းပိုင္ဆိုင္လိုက္ပါ ၂၇ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၉ စိုးျမင့္ အားလံုးမဂၤလာပါ လြတ္လပ္တဲ့ မီဒီယာလုပ္ငန္းႀကီး တိုးတက္ေအာင္လုပ္ဖို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ မဇၩိမ႐ံုး အေဆာက္အဦး ေဆာက္လုပ္ဖို႔ လုိအပ္ေနပါတယ္။ ဒီအတြက္ ရန္ပံုေငြရွာေဖြတဲ့ မဇၩိမ ေသာ့လႈပ္ရွားမႈကို က်ေနာ္တို႔ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ေနတာကို ရွင္လင္းတင္ျပတဲ့စာတေစာင္ က်ေနာ္ေနာက္ဆံုးေရးခဲ့တာ ၂၀၁၉၊ ဂ်ဴလိုင္ ၃ ရက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ၀ယ္ယူမယ္လို႔ ကတိက၀တ္ျပဳထားတာကို မဇၩိမေသာ့လႈပ္ရွားမႈက လက္ခံရရွိတာ ခုဆုိရင္ ေသာ့ေပါင္း (၁၇၂) ေခ်ာင္းရွိပါၿပီ။ ျမန္မာက်ပ္ေငြ (၈၈၆၅၀၀၀) ရိွပါျပီ။ က်ေနာ္တို႔ကို ေထာက္ခံအားေပးသူေတြရဲ့ အမည္စာရင္းကို http://building.mizzimafoundation.org/mizzima-key-campaign/ မွာသြားေရာက္ ၾကည့္ႏိုင္ၾကပါတယ္။ Read More